Skip to main content

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen RapidCenter B.V., hierna te noemen: “RapidCenter”, en de Opdrachtgever waarop RapidCenter deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met RapidCenter, voor de uitvoering waarvan door RapidCenter derden dienen te worden betrokken.

1.3. Op de overeenkomst zijn ook steeds de Gebruiksvoorwaarden Additive Manufacturing diensten van RapidCenter van toepassing en maken daarvan een onverbrekelijk deel van uit.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. RapidCenter en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.6. Indien RapidCenter niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat RapidCenter in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

1.7. De algemene voorwaarden en/of de Gebruiksvoorwaarden Additive Manufacturing diensten van RapidCenter zijn, met inbegrip van toekomstige wijzigingen, ook van toepassing op toekomstige aanbiedingen, offertes en overeenkomsten.

1.8. De bepalingen in de documentatie die onderdeel kan zijn van de overeenkomst kent de volgende rangorde:

1.8.1. De bepalingen van de overeenkomst hebben voorrang boven de bepalingen uit de algemene voorwaarden en Gebruiksvoorwaarden Additive Manufacturing diensten van RapidCenter.

1.8.2. De bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden Additive Manufacturing diensten van RapidCenter hebben voorrang boven de bepalingen van de algemene voorwaarden.

1.9. De bepalingen van de overeenkomst en/of andere documentatie die onderdeel uitmaakt van de overeenkomst wordt steeds uitgelegd op de voor RapidCenter meest gunstige wijze.

2. Offertes, aanbiedingen en overeenkomst

2.1. Alle offertes en aanbiedingen van RapidCenter zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.2. RapidCenter kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten, gewichten en kleuren dienen slechts ter verduidelijking en zijn niet bindend.

2.4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is RapidCenter daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij RapidCenter anders aangeeft.

2.6. Een samengestelde prijsopgave verplicht RapidCenter niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2.7. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren, heeft RapidCenter het recht haar prijzen dienaangaande aan te passen.

2.8. RapidCenter is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

2.9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

3. Levering

3.1. Levering geschiedt af bedrijf van RapidCenter. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is RapidCenter gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.

3.2. RapidCenter verzekert op verzoek en voor rekening van de afnemers de afgezonden goederen tegen het normale transportrisico. Elke aansprakelijkheid van de leverancier voor schade die door, bij, of in verband met het transport van de goederen, ongeacht op welke wijze en door wiens toedoen mocht ontstaan, is uitdrukkelijk uitgesloten. Hetzelfde geldt met betrekking tot elke schade, geen enkele uitgezonderd, die wordt geleden, doordat om welke redenen en door wiens toedoen dan ook, de transportverzekering niet tot volle dekking leidt. Ook vrijwaart de Opdrachtgever RapidCenter voor alle te dezer zake door derden gemaakte afspraken.

4. Verplichtingen Opdrachtgever

4.1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan RapidCenter aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan RapidCenter worden verstrekt.

4.2. Indien RapidCenter goederen moet vervaardigen of heeft vervaardigd op basis van ideeën, ontwerpen, tekeningen, animaties, modellen, producten, etc. afkomstig van Opdrachtgever, dan garandeert de Opdrachtgever dat door de vervaardiging van die goederen geen inbreuk wordt gemaakt op octrooi(en), merkengebruiksrecht(en), handelsmodel(len) of enig ander recht van derden en zij vrijwaart RapidCenter in en buiten rechte volledig voor elke jegens RapidCenter te maken aanspraak.

4.3. Indien een derde op grond van enig beweerd recht tegen de vervaardiging en/of levering van goederen bezwaar maakt, dan is RapidCenter gerechtigd om terstond de vervaardiging en/of levering te staken en vergoeding van de gemaakte kosten van de Opdrachtgever te verlangen, onverminderd de aanspraken Van RapidCenter op schadevergoeding jegens de Opdrachtgever en zonder dat RapidCenter tot enige schadevergoeding jegens haar is gehouden.

4.4. De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het ontwerp, de deugdelijkheid en de gekozen grondstoffen/materialen van het product.

5. Wijzigingen

5.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van de Opdrachtgever, hetzij op last van derden, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk.

5.2. Indien RapidCenter, ten gevolge van omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is RapidCenter gerechtigd de daaruit vloeiende meerdere kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

6.1. RapidCenter is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden en/of schade te vorderen, indien:

  • de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
  • na het sluiten van de overeenkomst RapidCenter ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
  • de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
  • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van RapidCenter kan worden gevergd.
  • de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van de Opdrachtgever is of dreigt te worden aangevraagd, derden beslag leggen ten laste van de Opdrachtgever.

6.2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van RapidCenter op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien RapidCenter tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

6.3. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is RapidCenter gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6.4. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

7. Overmacht

7.1. RapidCenter is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

7.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (maar niet daartoe beperkt): werkstaking, (dreiging van) terrorisme, oorlog, oproer, overheidsmaatregelen, storing in de levering van energie of bedrijfsbenodigdheden, arbeidsongeschiktheid (ook van ondergeschikten), storingen in het computernetwerk, niet of niet-tijdige of niet deugdelijke levering door toeleveranciers, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waardoor RapidCenter niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

7.3. RapidCenter kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

7.4. Voor zoveel RapidCenter ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is RapidCenter gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

8. Betaling en incassokosten

8.1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen, op een door RapidCenter aan te geven wijze. RapidCenter is gerechtigd om periodiek te factureren.

8.2. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van RapidCenter of op een door RapidCenter aan te wijzen rekening.

8.3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is.

8.4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan RapidCenter verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

8.5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 250,00.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1. Het door in het kader van de overeenkomst RapidCenter geleverde blijft eigendom van RapidCenter totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met RapidCenter gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

9.2. Het door RapidCenter geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

9.3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van RapidCenter veilig te stellen.

9.4. Voor het geval RapidCenter zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan RapidCenter en door RapidCenter aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van RapidCenter zich bevinden en deze terug te nemen.

10. Garantie

10.1. Indien zich een gebrek voordoet bij een door RapidCenter geproduceerd product, dient de Opdrachtgever dit uiterlijk binnen 8 dagen na ontdekking dit ter kennis te brengen van RapidCenter. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

10.2. Ondeugdelijke producten worden door RapidCenter binnen eerder bedoelde garantieperiode kosteloos door nieuwe vervangen doch niet gemonteerd, zulks na toezending van de ondeugdelijke delen. Deze bepaling geldt niet indien de afnemer het materiaal ter beschikking heeft gesteld of indien het materiaal specifiek door de afnemer is voorgeschreven

10.3. Ingeval van materiaalgebreken worden de betreffende goederen hersteld dan wel door nieuwe vervangen nadat de betreffende goederen op diens verzoek aan RapidCenter zijn geretourneerd.

10.4. Producten die door nieuwe worden vervangen worden daardoor eigendom van RapidCenter.

10.5. De deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door RapidCenter gefabriceerde producten, worden door RapidCenter niet gegarandeerd.

10.6. RapidCenter verleend geen garantie op materialen en grondstoffen. Garanties en specificaties van leveranciers van grondstoffen en materialen dienen slechts ter indicatie. RapidCenter staat niet in voor de geschiktheid van de door haar geproduceerde producten.

10.7. Uitgesloten is de garantie ten aanzien van gebreken welke een gevolg zijn van onoordeelkundig gebruikt c.q. montage en/of welke een gevolg zijn van het opvolgen door RapidCenter van overheidsvoorschriften met betrekking tot de aard en de kwaliteit van de toegepaste materialen. Er wordt geen garantie gegeven op producten die vervormd zijn, uit de maat geraakt zijn of op andere wijze buiten de specificaties zijn gevallen ten gevolge van veroudering, verwarming, vochtopname of andere externe oorzaken welke kunnen optreden tijdens transport, opslag of gebruik van de betrokken producten.

10.8. RapidCenter is niet tot enigerlei verdere verplichtingen of schadevergoedingen gehouden terwijl de Opdrachtgever de leverancier ter zake van claims van derden vrijwaart. Ontbinding van de overeenkomst op grond van bedoelde gebreken is uitgesloten.

10.9. De garantieverplichtingen als hiervoor vermeld gelden niet indien de Opdrachtgever in gebreke is aan enige verplichting uit de overeenkomst of uit andere tussen partijen bestaande overeenkomsten te voldoen.

10.10. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken en hetgeen waartoe hij RapidCenter opdracht gegeven heeft.

10.11. Alle vorderingen en verweren jegens RapidCenter en de door RapidCenter bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden vervallen zes maanden na levering.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Indien RapidCenter aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

11.2. RapidCenter is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat RapidCenter is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11.3. Indien RapidCenter aan de Opdrachtgever advies verstrekt, dan is RapidCenter niet aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuist gegeven adviezen.

11.4. Indien RapidCenter aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van RapidCenter beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.5. RapidCenter is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van RapidCenter aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan RapidCenter toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. RapidCenter is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van RapidCenter of zijn leidinggevende ondergeschikten.

11.7. Opdrachtgever vrijwaart RapidCenter voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en waarvan de door RapidCenter geleverde producten of materialen onderdeel uit maken. Opdrachtgever is gehouden alle voor RapidCenter in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.

12. Vrijwaring

12.1. De Opdrachtgever vrijwaart RapidCenter voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan RapidCenter toerekenbaar is. Indien RapidCenter uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden RapidCenter zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is RapidCenter, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van RapidCenter en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

13. Intellectuele eigendom

13.1. Het uitvoeren van enige overeenkomst door RapidCenter houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij RapidCenter rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van enige overeenkomst behoren toe aan RapidCenter.

13.2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van RapidCenter rusten, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan RapidCenter gebruiksrechten heeft verworven, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) om: computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, modellen, templates en andere geestesproducten, met inbegrip van know-how.

13.3. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend ten behoeve van het normaal gebruik en behoorlijke werking van de zaak een niet-exclusieve, wereldwijde en eeuwigdurende gebruikerslicentie de door RapidCenter in het kader van een overeenkomst geleverde zaak of zaken. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de licentie over te dragen of om een sublicentie af te geven. Bij verkoop van de zaak door opdrachtgever aan een derde, gaat de licentie van rechtswege over op de verkrijger van de zaak.

13.4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het vorige lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RapidCenter aan derden ter hand te stellen.

13.5. RapidCenter heeft in ieder geval en steeds het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis en know-how ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

14. Termijnen

14.1. Als tussen Opdrachtgever en RapidCenter een termijn/datum is afgesproken dan geldt deze termijn als indicatieve termijn, waarbij RapidCenter zich inspant de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen binnen de termijn.

14.2. Termijnen waarbinnen de Diensten dienen te zijn afgerond, zijn alleen te beschouwen als een fatale termijn als dit uitdrukkelijk en expliciet tussen Opdrachtgever en RapidCenter en in geschrift overeengekomen is, met de directie van RapidCenter.

14.3. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens RapidCenter in verband met het verrichten van diensten of leveren van producten door RapidCenter, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

14.4. Indien de Opdrachtgever kwalificeert als een consument, danwel indien de overeenkomst geen verband houdt met de beroepsactiviteit van de Opdrachtgever die natuurlijke persoon is, dan geldt in afwijking van het vorige lid voor Opdrachtgever een verjaringstermijn van één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en/of bevoegdheden.

14.5. Stuiting van de verjaring kan enkel plaats vinden middels een aan de directie van RapidCenter gerichte aangetekende brief en/of deurwaardersexploot.

15. Toepasselijk recht en geschillen

15.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij RapidCenter partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

15.2. De rechter in de vestigingsplaats van RapidCenter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft RapidCenter het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Gebruiksvoorwaarden Additive Manufacturing diensten van RapidCenter

RapidCenter is een dienstverlener die Additive Manufacturing (AM) diensten levert in opdracht van haar relaties. De diversiteit en mogelijkheden daarvan lopen enorm uiteen, variërend van prototypes tot series, onderdelen en eindproducten.

Onze positie in het maatschappelijk verkeer en onze belangen

Als dienstverlener zet RapidCenter zich in om te voldoen aan alle toepasselijke handelsvoorschriften in binnen- en buitenland, inclusief, maar niet beperkt tot, alle export- en sanctievoorschriften. Het is ons beleid om ons voortdurend aan deze voorschriften te houden bij alle activiteiten die we ondernemen.

U stemt ermee in dat RapidCenter alleen diensten uitvoert en/of producten levert voor doeleinden die zijn toegestaan door deze Overeenkomst, en alleen voor zover toegestaan door toepasselijke wet- en regelgeving of algemeen aanvaarde praktijken in het toepasselijke rechtsgebied.

Als de door u van RapidCenter gevraagde diensten, of uw gedrag, opzettelijk of onopzettelijk, een bedreiging vormt voor het vermogen van RapidCenter om haar diensten of producten te leveren, dan heeft RapidCenter het recht om alle redelijke maatregelen te nemen om de diensten en producten van RapidCenter te beschermen, waaronder mogelijk opschorting van uw toegang tot de Service . Herhaalde overtredingen van de beperkingen kunnen leiden tot beëindiging van uw Account.

Wat wij van u verwachten als u gebruik maakt van onze diensten

U stemt ermee in dat u onze diensten NIET zult gebruiken:

A. voor doeleinden die onwettig, intimiderend, bedreigend, schadelijk, onrechtmatig, lasterlijk, beledigend, gewelddadig, obsceen, vulgair, inbreukmakend zijn op andermans rechten, of anderszins hatelijk, racistisch of etnisch beledigend, of anderszins verwerpelijk zijn;

B. om een ander lastig te vallen, te bedreigen of schaden;

C. en daarbij doen alsof u iemand anders bent;

D. om, opzettelijk of onopzettelijk, inbreuk te maken op het auteursrecht of andere inbreuk op intellectueel eigendom (inclusief het verspreiden of vermenigvuldigen van inhoud waarvoor u niet het recht hebt om te verspreiden of te vermenigvuldigen), of bedrijfsgeheimen of vertrouwelijke informatie openbaar te maken in strijd met een geheimhoudingsverplichting, hoe ook genaamd;

E. het beschikbaar stellen van materiaal of gegevensdragers dat, opzettelijk of onopzettelijk, virussen of andere computercodes, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de normale werking van onze diensten en/of producten (of een deel daarvan) of ander computersoftware of computerhardware te verstoren of schaden;

F. het plannen van of deelnemen aan illegale activiteiten;

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van gegevens die aan RapidCenter wordt verstrekt U erkent dat RapidCenter op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige inhoud van gegevens of gegevensdragers die door u of anderen aan RapidCenter wordt geleverd en niet verplicht is om dergelijke gegevens of gegevensdragers te screenen.

RapidCenter behoudt zich te allen tijde het recht voor om te bepalen of geleverde gegevens of gegevensdragers geschikt zijn en/of in overeenstemming zijn met de overeenkomst tussen partijen en de door RapidCenter te leveren diensten en producten. RapidCenter kan op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken aangeleverde gegevens en/of gegevensdragers (doen) screenen, (doen) verplaatsen, (doen) weigeren, (doen) wijzigen en/of (doen) verwijderen, indien dergelijke gegevens of gegevensdragers of de gevraagde of beoogde dienst of levering in strijd is met de overeenkomst of anderszins verwerpelijk is.

RapidCenter behoudt zich het recht voor om maatregelen te nemen die RapidCenter redelijkerwijs nodig of passend acht om naleving van (een deel van) deze overeenkomst af te dwingen en/of dat te verifiëren.

U erkent en stemt ermee in dat RapidCenter, zonder aansprakelijkheid jegens u, uw gegevens en/of gegevensdragers en de inhoud daarvan mag openen, gebruiken, bewaren en/of bekendmaken aan wetshandhavingsinstanties, overheidsfunctionarissen en/of een derde partij, indien RapidCenter van mening is dat dit redelijkerwijs nodig is of gepast, indien wettelijk verplicht om dit te doen of als RapidCenter te goeder trouw meent dat dergelijke toegang, gebruik, openbaarmaking of bewaring redelijkerwijs noodzakelijk is om:

(a) te voldoen aan juridische procedures of verzoeken;

(b) de overeenkomst af te dwingen, inclusief onderzoek naar mogelijke schendingen daarvan;

(c) beveiligings-, fraude- of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken; of

(d) de rechten, eigendommen of veiligheid van RapidCenter, haar gebruikers, een derde partij of het publiek te beschermen zoals vereist of toegestaan door de wet.

U erkent dat RapidCenter op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk kan worden gehouden voor gegevens of gegevensdragers (en daarop gebaseerde producten) die door anderen wordt geleverd en niet verplicht is om dergelijke gegevens en/of gegevensdragers te screenen. In overeenstemming met het privacybeleid van RapidCenter behoudt RapidCenter zich steeds het recht voor om te allen tijde te bepalen of gegevens en/of gegevensdragers geschikt en/of in overeenstemming zijn met de overeenkomst. RapidCenter kan gegevens en/of gegevensdragers op elk moment vooraf screenen, verplaatsen, weigeren, wijzigen en/of verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, als dergelijke gegevens en/of gegevensdragers in strijd zijn met de overeenkomst of anderszins verwerpelijk zijn.

RapidCenter behoudt zich het recht voor om een gevraagde dienst of product te weigeren indien in strijd wordt gehandeld met deze overeenkomst. Overeenkomsten worden dan ook steeds aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de gevraagde dienst in strijd is met de overeenkomst. Enkel RapidCenter kan een beroep doen op de ontbindende voorwaarde. Indien RapidCenter een beroep doet op een ontbindende voorwaarde wordt de overeenkomst beëindigd en worden reeds uitgevoerde werkzaamheden en/of diensten naar rato afgerekend door RapidCenter.